obchodné podmienky

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti V plenkách, s.r.o., so sídlom Poljanovova 3159, Praha 4, 14300, identifikačné číslo: 06806996, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vlozka 289335 (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.v-plienkach.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.v-plienkach.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 1. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Pri realizácii objednávky kliknutím na tlačidlo „ZAPLATIŤ TERAZ“ a zaškrtnutím možnosti “Vytvoriť účet” prebehne registrácia kupujúceho. Touto registráciou môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania (ďalej len „užívateľský účet“) môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru, kontrolovať stav objednávky a zmeniť svoje registračné údaje. Registráciu môže zákazník vykonať aj bez realizácie objednávky.

 

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a chrániť takto svoj užívateľský účet.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

 

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako rok nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

 

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 1. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

 

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

 

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

 

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 

3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“)

 

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „ZAPLATIŤ TERAZ“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

 

3.6. Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a zoznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke.

 

3.7. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

 

3.8. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

 

3.9. Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky má platnosť pätnásť dní.

 

3.10. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

 

3.11. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho zmenenú ponuku s uvedením možnej varianty objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.

 

3.12. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty.

 

3.13. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 1. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu podľa spôsobov ponúkaných v objednávkovom formulári, ak predávajúci neponúkne ďalšie spôsoby.

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po doručení tovaru nakupujúcemu a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.8. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

 

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

 

5.4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.3 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

 

5.5. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne opotrebovaný, môže predávajúci uplatniť náhradu škody. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

5.6. Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku alebo jej časť a do doby prevzatia tovaru kupujúcim kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to najmä v prípade, že sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu, ak bola už hradená, bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

 

5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzujúcou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

 1. REKLAMÁCIA

 

6.1. Kupujúci má právo reklamovať tovar, ak ho dostane v rozpore s kúpnou zmluvou alebo sa v záručnej dobe produktu objavia skutočnosti znemožňujúce jeho obvyklé používanie.

6.2. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Ak nejaké nájde, je povinný ich bezodkladne nahlásiť predávajúcemu.

6.3. V prípade, že kupujúci preberá zásielku od dopravcu, je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek poškodení toto bezodkladne oznámiť prepravcovi.

6.4. V prípade zistenia porušenia prepravného obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí alebo poškodení zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Odmietnutá zásielka bude vrátená predávajúcemu, ktorý na jej základe vyexpeduje na svoje náklady v najkratšom možnom čase náhradné produkty.

6.5. Reklamačný poriadok:

6.5.1. Kupujúci je povinný obrátiť sa na kontaktné údaje predávajúceho na: info@v-plienkach.sk.

6.5.2. Pre uplatnenie reklamácie je nutné, aby kupujúci zanechal svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, telefónne číslo a email).

6.5.3. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o spôsobe riešenia reklamácie do 3 pracovných dní od doručenia oznámenia o reklamácii.

6.5.4. Reklamácia musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.

6.5.5. O vybavení reklamácie predávajúci informuje kupujúceho telefonicky alebo emailom na zanechané kontaktné údaje bezodkladne od realizácie.

6.5.6. V prípade že predávajúci nestihne vybaviť reklamáciu v zákonnej dobe 30 dní, má kupujúci okamžitý nárok na nový produkt alebo vrátenie peňazí.

6.5.7. Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva.

6.6. Možnosť reklamácie sa nevzťahuje na:

6.6.1. Vady vzniknuté na veci spôsobené bežným opotrebením.

6.6.2. Vady tovaru, ktoré sú spôsobené kupujúcim a vznikli nesprávnym užívaním, skladovaním, údržbou či mechanickým poškodením.

 1. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

7.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

7.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

7.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúce tovar bol neporušený.

7.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 1. PRÁVA U CHYBNÉHO PLNENIA

8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).

8.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takéhoto druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

8.3. Ustanovenia uvedené v čl. 8.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

8.4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

8.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

8.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

 1. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

9.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

9.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

9.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

9.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17331927, internetová adresa: http://www.soi.sk.

9.5. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

9.6. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

9.7. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

10.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho alebo návštevníka webového rozhrania obchodu (ďalej len „návštevník“), ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ ) 2016/679 (ďalej len „nariadenie GDPR“) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorý nadobúda účinnosť 25. 05. 2018.

10.2. Osobné údaje kupujúceho alebo návštevníka podľa nižšie uvedených podmienok bude spracovávať prevádzkovateľ webovej stránky www.v-plienkach.sk, spoločnosť V plenkách, s. r. o. so sídlom: , so sídlom Poljanovova 3159, Praha 4, 14300, identifikačné číslo: 06806996,, zapísanej v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vlozka 289335 (pre potreby odseku 11 ďalej len „správca“).

10.3. Správca spracováva iba osobné údaje, ktoré mu kupujúci alebo návštevník poskytne v súvislosti s využívaním služieb správcu a to napríklad v rámci objednávky, prihlásením sa k odberu informačných newsletterov, či využitím niektorej inej služby, ktorú správca poskytuje a kupujúci alebo návštevník využije. Hlavnými dôvodmi spracovania osobných údajov kupujúceho alebo návštevníka správcom je umožnenie:

10.3.1. spravovanie používateľského účtu kupujúceho alebo návštevníka slúžiaceho na poskytovanie služieb, o ktoré kupujúci alebo návštevník prejavil záujem,

10.3.2. vybavenie a zaslanie objednávky,

10.3.3. pripísanie prichádzajúcej platby k vytvorenej objednávke alebo odoslanie platby v rámci reklamácie alebo storna objednávky,

10.3.4. poskytovanie výhod v rámci vernostného programu alebo marketingových akcií,

10.3.5. zvyšovanie kvality služieb a komfortu obsluhy,

10.3.6. zodpovedanie otázok alebo vybavenie reklamácie.

10.4. Správca môže osobné údaje spracovávať jednak na základe udeleného súhlasu kupujúcim alebo návštevníkom, ale aj na základe svojho oprávneného záujmu alebo pre splnenie uzatvorenej kúpnej zmluvy, a to v rozsahu osobných údajov, ktoré sú k takémuto splneniu nevyhnutné. Ďalším dôvodom umožňujúcim správcovi spracovávať osobné údaje kupujúceho alebo návštevníka aj bez jeho súhlasu je plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona.

10.5. Kupujúci alebo návštevník správcovi aktívne poskytuje niektorý z nižšie uvedených údajov pre účely uvedené pri každom údaji: Email (pre zasielanie informácií o stave objednávky a pre zasielanie informačných newsletterov) Meno a priezvisko (pre správnu identifikáciu pri doručení objednávky) Kontaktná a / alebo doručovacia adresa v formáte ulica, číslo domu, mesto a PSČ (pre správnu identifikáciu pri doručení objednávky) Telefónne číslo (pre zasielanie informácií o stave objednávky a pre zasielanie informačných správ a odkazov). Platobné údaje (pre správne pripísanie alebo odpísanie platby). Ďalej potom kupujúci alebo návštevník správcovi poskytuje niektorý z nižšie uvedených údajov tým, že využíva jeho služby: IP adresa Súbory cookies (v prípade online služieb) Prípadne iný online identifikátor

10.6. Kupujúci alebo návštevník súhlasí so spracovaním osobných údajov správcom, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, na účely vedenia používateľského účtu a pre možnosť ďalšej potrebnej komunikácie. Ak kupujúci alebo návštevník nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov správcom tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení.

10.7. Kupujúci alebo návštevník berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať správcu o zmene vo svojich osobných údajoch.

10.8. Osobné údaje kupujúceho alebo návštevníka môže správca poskytnúť tretej strane v rámci oprávneného záujmu. Takéto tretie strany sú spravidla subjekty, ktoré doručujú objednaný tovar, banky a iné finančné inštitúcie, prostredníctvom ktorých správca posiela alebo prijíma platby, alebo spoločnosti, prostredníctvom ktorých správca zbiera a vyhodnocuje spätnú väzbu alebo ohodnotenie svojich služieb ako napríklad Heureka Shopping s.r.o. (Heureka.cz a Heureka.sk), Zoznam a.s. (Zbozi.cz), Smartsupp.com, s.r.o. (Smartsupp.cz), Red Media s.r.o. alebo spoločnosti, ktoré správca využíva ako svojich dodávateľov služieb ako napríklad The Rocket Science Group LLC (mailchimp.com), Microsoft Corporation (služba Office 365) apod.

10.9. Správca priebežne posudzuje, či naďalej trvá potreba spracúvať určité osobné údaje potrebné na konkrétny účel. Ak správca vyhodnotí, že už nie sú potrebné pre žiadny z účelov, na ktoré boli spracovávané, údaje zlikviduje. Správca uchováva osobné údaje po celú dobu, kedy kupujúci alebo návštevník využíva služby správcu a následne po dobu desiatich rokov.

10.10. Ak požiada kupujúci alebo návštevník o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov alebo ak chce súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, správca je povinný mu vyhovieť. O takúto informáciu môže požiadať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese info@v-plienkach.sk alebo v písomnej podobe na adrese V plenkách, s.r.o. (V-plenkach.cz), Poljanovova 3159, Praha 4, 14300.

 1. DORUČOVANIE

 

 

11.1. Oznámenie týkajúce sa vzťahov predávajúceho a kupujúceho, najmä týkajúce sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, musí byť doručené poštou formou doporučeného listu, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. Oznámenie sa doručuje na príslušnú kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmluvy vykonaného kupujúcim, kedy je odstúpenie účinné, ak je oznámenie kupujúcim v lehote na odstúpenie odoslané.

11.2. Za doručené sa považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.

11.3. Zmluvné strany môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho či uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecných záväzných právnych predpisov.

12.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná

12.4. Kontaktné údaje predávajúceho:

12.4.1. adresa pre doručovanie: V plenkách, s.r.o., Újezd 409/19, Praha 11800.

12.4.2. adresa elektronickej pošty: info@v-plienkach.sk

12.4.3 telefónny číslo: 0919 453 297

12.4.4. Správca internetového obchodu v-plienkach.sk a výhradný vlastník značky V plenkách je spoločnosť V plenkách,s.r.o., Poljanovova 3159, Praha 4, 14300..